Selectarea beneficiarilor pentru obținerea granturilor (co-finanțare) pentru modernizarea sau achiziționarea echipamentelor pentru pre-răcirea și păstrarea pomușoarelor

Termeni de referinţă:

Selectarea beneficiarilor pentru obținerea granturilor (co-finanțare) pentru modernizarea sau achiziționarea echipamentelor pentru pre-răcirea și păstrarea pomușoarelor

Abrevieri și acronime

Introducere

Pentru a contribui la dezvoltarea sectorului de pomușoare din Republica Moldova, Fundația HEKS Moldova a inițiat implementarea proiectului „Îmbunătățirea productivității și accesul la piață a producătorilor de pomușoare”, care planifică de a  avea ca beneficiari peste 1200 de producători de pomușoare din Centrul și Nordul Republicii Moldova. Metoda de abordare în procesul de implementare va fi principiul M4P (Making Markets Work for the Poors), adică facilitarea schimbărilor în sistem prin conlucrarea strânsă dintre proiect și jucătorii de pe piață (procesatorii, intermediarii si exportatorii, depozitele frigorifice, rețelele de magazine, instituțiile statului, instituțiile de învățământ cu profil agricol, instituții financiare și de micro-finanțare, asociații și federații de producători agricoli, etc.).     

1. Justificare

La momentul actual, 95% dintre producătorii de pomușoare își comercializează recolta de pomușoare fără a parcurge etapele necesare de post-harvesting (pre-răcire, sortare, calibrare, păstrare în frigider). Acest  aspect influențează negativ asupra perioadei de păstrare și respectiv asupra venitului obținut de fermieri mici și mijlocii, care din cauza perisabilității producției în stare proaspătă, înregistrează profit ratat.

Pentru a atinge obiectivele propuse, proiectul AMIB intenționează să co-finanțeze, prin acordarea de granturi, modernizarea sau dezvoltarea de la „0”:

-          Camere de pre-răcire. Atât în cadrul frigiderelor, cât și de tip Carry (mobil, amplasat pe bus);

Abrevieri

AMIB – Proiectul „Îmbunătățirea productivității și accesului la piață a producătorilor de pomușoare”

Pomușoare – fructe ale arbuștilor baciferi și căpșunului: zmeur, coacăz (roșu și negru), căpșun, ioșta, agriș, aronie, caprifoi, afine, cătină albă, mure.

Post-harvestingperioada de viață și valabilitate a pomușoarelor de la recoltare până la consumul în stare proaspătă.

2. Beneficiarii

Beneficiari ai granturilor pentru crearea noilor produse din pomușoare pot fi întreprinderi de orice formă organizatorico-juridică care sunt înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova şi grupuri de producători mici, care se asociază pentru a îmbunătăți accesul la piață (SRL, GȚ, etc.).

Unul din criteriile de eligibilitate este disponibilitatea beneficiarului de grant (confirmată în Contractul de Grant / Contractul de co-finanțare) de a presta în următorii 2 ani după achiziționare/modernizare/instalare a echipamentului, servicii gratuite sau cu reducere de preț pentru membrii comunității geografice din care face parte (subiect al negocierilor între echipa AMIB și Beneficiar).

Echipamentul pentru care se depune dosarul este obligatoriu să fie instalat până în data de 31 mai 2017, pentru a fi operațional în sezonul 2017.

3. Tipul de inițiative eligibile

CCA va acorda asistență financiară sub formă de grant (co-finanțare) pentru acoperirea unei anumite părți din costuri procurarea/proiectarea/instalarea echipamentului.

3.1. Sunt eligibile inițiativele:

a. Echipament de pre-răcire (inclusiv de tip improvizat - climatizoare);

b. Echipament de răcire, peliculă, lăzi (instrumente necesare pentru delimitarea unei camere de pre-răcire în cadrul frigiderului);

4. Mărimea granturilor și limita per beneficiar. Limita Bugetului.

CCA va acorda granturi în valoare de până la 60.000 MDL, dar nu mai mult de 50%, din costul echipamentului.

Unul și același beneficiar poate solicita susținere pentru finanțarea unei singure inițiative.

CCA va acorda în total 2 (două) granturi.

5. Perioada derulării finanțării și data de depunere a cererilor de finanțare

  • Perioada depunerii solicitărilor: 27 martie 2017 – 30 aprilie 2017
  • Granturile vor fi oferite, preferabil, sub formă de rambursare pentru echipamentul care deja fusese achiziționat
  • Achiziționarea echipamentului de mâna a doua este la fel inițiativă eligibilă, cu condiția termenului de garanție valabil (cel puțin 3 ani)
  • Cererile de finanțare pot fi depuse pînă sau după ce echipamentul a fost deja achiziționat (anul 2017)
  • AMIB își rezervă dreptul de a refuza acordarea grantului, în cazul în care solicitarea nu va corespunde obiectivelor, principiului proiectului implementat, dar și Regulamentelor și evaluărilor interne ale organizației.

6. Criterii de eligibilitate

6.1. Pentru a beneficia de grant solicitanții trebuie să întrunească următoarele criterii:

a) Să fie persoană juridică de orice formă organizatorico-juridică, înregistrată şi care desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, în domeniul agricol sau agro-alimentar.

b) Să mențină evidență contabilă în conformitate cu legislația națională;

c) Să posede experiență în domeniul producerii agricole sau comercializării pomușoarelor de cel puțin un an;

d) Să posede experiență de achiziții de pomușoare sau alte produse agricole;

e) Să aibă o viziune clară a perspectivelor de dezvoltare a produselor noi, create cu ajutorul echipamentului co-finanțat;

f) Să demonstreze existența plantației proprii.

6.2. Nu vor fi eligibile:

* Întreprinderile care se află în proces de insolvabilitate și/sau lichidare;

* Întreprinderile/instituțiile care nu întrunesc criteriile de eligibilitate indicate in prezentul Termen de Referință.

7. Documentele de participare la concurs

Pentru participare la concurs solicitanții vor prezenta următoarele documente în original și copii:

1) Cererea de finanțare semnată și ștampilată de către conducătorul întreprinderii (anexa 1);

2) Copia de pe certificatului de înregistrare a întreprinderii și copia de pe extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

3) Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat eliberat de organele competente;

4) Copia Bilanțului contabil pentru anul precedent;

5) Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor și datelor prezentate (anexa 2).

6) Factura fiscală pentru achiziționarea echipamentului (dacă deja fusese achiziționat în 2016;

7) Contractul/oferta de echipament pentru care se solicită co-finanțarea.

8) Ordin de plată și/sau extrasul bancar sau alt document ce confirmă plata integrală pentru achiziționarea echipamentului;

9) Cel puțin 2 oferte de solicitare de preț pentru echipamentul pentru care se solicită grantul.

10) Demonstrația existenței plantației (de la Oficiul Cadastral) și două imagini (foto).

11) Lista cu cel puțin 10 producători de culturi bacifere din regiunea unde este amplasată plantația / unitatea de răcire/pre-răcire a pomușoarelor.

Notă: Cererile care nu vor conține toate documentele solicitate nu vor fi admise spre înregistrare.

8. Procedura de evaluare a cererilor de finanțare

8.1. Beneficiarul va fi selectat în concordanță cu Termenii de referință în cauză și procedurile interne ale AMIB. Cererea de finanțare și setul de documente vor fi evaluate de Staff-ul AMIB. După aprobarea Cererii de finanțare de către Finanțator, AMIB va semna cu beneficiarul un Acord de Co-finanțare în care vor fi stipulate condițiile de acordare a grantului prin debursare. AMIB își rezervă dreptul de a respinge Cererile Beneficiarilor.

Evaluarea Cererilor de finanțare a beneficiarilor se va efectua în conformitate cu următorul tabel:

  Număr maximal de puncte
Durabilitatea modelului de business 40
Experiența în domeniul bacifer 20
Rezultatele financiare obținute 20
Disponibilitatea producătorilor de culturi bacifere în regiune 20
Punctaj maxim posibil 100

Propunerile vor fi examinate și rezultatele vor fi anunțate până în data de 10 mai 2017.

9. CONDIȚIILE DE PREZENTARE A PACHETULUI DE DOCUMENTE

Aplicanții interesați vor expedia un mesaj sau vor comunica printr-un apel telefonic intenția sa de a participa la concurs, pentru a primi printr-un mesaj electronic Cererea de finanțare care trebuie să fie completată și atașată la dosarul de participare.

Dosarul de aplicare cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, se transmite pe parcursul perioadei menționate în P. 5 la adresa sergiu.ipatii[at]cca-ngo.org sau Centrul de Consultanță în Afaceri AO, MD-2004, or. Chișinău, strada Mitropolitul Petru Movilă, 23/9, oficiul 3. La etapa de recepționare dosarele de aplicare complete vor fi înregistrate în registrul scrisorilor de intrare, fiind notate: data depunerii, denumirea grantului, denumirea solicitantului și semnătura persoanei care a recepționat dosarul.

Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de e-mail: sergiu.ipatii[at]cca-ngo.org

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md